Vietnamese-VNEnglish (UK)
PhongVu

PhongVu

                                  VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                                                                Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015 

 

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 

(Kèm theo Thông báo số 408/TB-VLĐC ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Viện Vật lý Địa cầu)

 

Vị trí việc làm, số lượng viên chức cần tuyển;

Họ và tên thí sinh tham gia xét tuyển

Điểm học tập

(HS 1)

Điểm tổng nghiệp (HS1)

Điểm phỏng vấn

(HS 2)

Tổng số điểm

Kết quả xét tuyển viên chức

I

Vị trí việc làm: Nghiên cứu địa động lực và lập trình tính toán; tuyển 01 NCV

         
 

1

Cao Đình Trọng

86.67(*)

 

72.00

317.34

Trúng tuyển

II

VỊ trí việc làm: Nghiên cứu trường địa từ và biến thiên từ; tuyển 01 NCV

         
 

1

Đào Trọng Quyền

71.90

80.00

89.25

330.40

Trúng tuyển

III

Vị trí việc làm: Nghiên cứu khí quyển và ứng dụng; tuyển 02 NCV

         
 

1

Đặng Thị Bích Hợp

100.00

100.000

93.00

386.00

Trúng tuyển

 

2

Đỗ Ngọc Thúy

84.81

85.00

83.67

337.15

Trúng tuyển

 

3

Nguyễn Đắc Lộc

77.07

87.00

82.00

328.07

 

IV

Vị trí việc làm: Trực ca, làm việc tại Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần; tuyển 01 NCV

         
 

1

Nguyễn Trung Tâm

61.40

90.00

88.00

327.40

Trúng tuyển

V

Vị trí việc làm: Nghiên cứu, quan trác động đất làm việc tại Nha Trang; tuyển 01 NCV

         
 

1

Lê Quang Hiệp

71.13

60.00

95.40

321.93

Trúng tuyển

VI

Vị trí việc làm: Nghiên cứu các phương pháp tính toán số phục vụ mô hình hóa và mô phỏng các quá trình lan truyền sóng địa chấn; tuyển 01 NCV

         
 

1

Vũ Thị Hoãn

73.36

100.00

68.70

312.76

 
 

2

Vi Văn Vững

71.02

100.00

96.30

363.62

Trúng tuyển

 

Ghi chú: (*): đào tạo theo hệ thống tín chỉ, điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp, tính HS 2

 

 

                                               VIỆN HÀN LÂM                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                     KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU 

                                                Số: 408/TB-VLĐC                                                                                    Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2015 

 

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CỦA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Sau khi tổ chức phỏng vấn các thí sinh tham gia xét tuyển vào ngày 28/7/2015 và tổng hợp kết quả xét tuyển, ngày 14/8/2015, Hội đồng xét tuyển viên chức của Viện Vật lý Địa cầu đã họp thông qua tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức của Viện. Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Viện Vật lý Địa cầu trân trọng thông báo kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức trong Phiếu tổng hợp đính kèm.

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, Viện Vật lý Địa cầu trân trọng thông báo:  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng xét tuyển công bố công khai và gửi kết quả xét tuyển đến người dự tuyển theo địa chỉ ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả xét tuyển. Không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời gian này.

- Chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Viện Vật lý Địa cầu, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. Hội đồng xét tuyển viên chức của Viện Vật lý Địa cầu sẽ tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

- Việc phúc khảo chỉ xem xét lại việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp để làm cơ sở tổng hợp kết quả xét tuyển của thí sinh.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

Xin trân trọng thông báo ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG 

- Niêm yết công khai tại trụ sở Viện VLĐC;                                                                                                                  (đã ký)

- Trang thông tin điện tử Viện VLĐC;

- Lưu: VT,QLTH.                                                                                                                                        Nguyễn Xuân Anh 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2015

Published in Tuyển dụng

                                                VIỆN HÀN LÂM                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                     KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        VIỆN VẬT LÝ ĐỊA CẦU 

                                                Số: 136/TB-VLĐC                                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015 

 

  

THÔNG BÁO

TUYỂN VIÊN CHỨC

Viện Vật lý Địa cầu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển viên chức:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Từ đủ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Tốt nghiệp đại học hay trên đại học đúng chuyên nghành cần tuyển; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên nghành khoa học và công nghệ Nghiên cứu viên (NCV), hoặc Kỹ thuật viên (KTV); ưu tiên có kinh nghiệm công tác; có sức khỏe tốt.

2. Số lượng viên chức cần tuyển dụng theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp

Tuyển 10 viên chức có chức danh nghiên cứu khoa học Nghiên cứu viên hoặc chức danh công nghệ Kỹ thuật viên vào công tác tại vị trí việc làm ở các đơn vị trực thuộc: Phòng Địa chấn 03 NCV, trong đó yêu cầu 02 NCV có học vị tiến sĩ; Phòng Địa động lực 01 NCV yêu cầu có học vị tiến sĩ; Phòng Quan sát động đất 01 NCV và 01 KTV; Phòng Địa từ 01 NCV; Phòng Vật lý Khí quyển 02 NCV yêu cầu có học vị thạc sĩ trở lên; Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần 01 NCV; thông tin chi tiết xem trên trang thông tin điện tử của Viện Vật lý Địa cầu tại địa chỉ http://www.igp-vast.vn.

Thông tin chi tiết chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng xem tại đây!

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ, điện thoại liên hệ

a, Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2015 của Bộ Nội vụ;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

b, Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ, số điện thoại liên hệ:

Nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/5/2015 tại Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Vật lý Địa cầu A8, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: 04.37564380.

4. Hình thức và nội dung xét tuyển dụng:

Xét tuyển, dự kiến vào tháng 5/2015 tại Viện Vật lý Địa cầu; lệ phí xét tuyển theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG 

- Niêm yết tại trụ sở Viện VLĐC;                                                                                                                                   (đã ký)

- Trang thông tin điện tử Viện VLĐC;

- Lưu: VT,QLTH.                                                                                                                                        Nguyễn Xuân Anh 

 

Lời hay ý đẹp

Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi. Tác giả: Elbert Hubbard
Tất cả các môn khoa học trừu tượng đều không là gì khác ngoài việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các biểu tượng. Tác giả: Denis Diderot
Ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học; nhưng hãy để chúng nếm trải nó. Tác giả: Jean Jacques Rousseau
    Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng - G. Perelman
Để phá bỏ một giả thuyết, đôi khi không cần làm gì hơn ngoài đẩy nó đi xa hết sức có thể. Tác giả: Denis Diderot
Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái. Tác giả: Will Durant
Tôi đã có tất cả những gì mình muốn, nên không quan tâm đến tiền bạc hay danh vọng. Tác giả: G. Perelman
Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học. Tác giả: Henri Frederic Amiel
Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên. Tác giả: Niels Bohr
Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi. Tác giả: Albert Einstein
Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Tác giả: Albert Einstein
Khoa học là điều tuyệt vời nếu anh không phải kiếm sống bằng nó. Tác giả: Albert Einstein
Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng. Tác giả: Horace Walpole
Thật tuyệt vời khi chúng ta gặp phải nghịch lý. Giờ thì chúng ta có chút hy vọng tạo được tiến triển. Tác giả: Niels Bohr
Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau. Tác giả: Albert Einstein
Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật. Tác giả: Will Durant
Càng dành nhiều thời gian cho toán học, tôi càng cảm thấy hứng thú với nó. Tác giả: Maryam Mirzakhani

Liên kết

Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

Bo Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam

1450215
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
187
283
1914
7344

Server Time: 2022-01-21 15:02:43

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Hủy