ADVANCED SCIENCE - BETTER LIFE

     Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu (AGPC) tập trung vào các mảng chính bao gồm: nghiên cứu về dông sét; nghiên cứu bão, áp thấp nhiệt đới và nghiên cứu mưa lớn. Đối với từng lĩnh vực nghiên cứu, Trung tâm Ứng dụng Vật lý Địa cầu phân chia, tổ chức các bộ phận, các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu vào từng lĩnh vực. Đảm bảo các thông tin đưa ra có giá trị đối với đời sống xã hội và có ý nghĩa khoa học.

NGHIÊN CỨU DÔNG SÉT   NGHIÊN CỨU BÃO, ATNĐ   NGHIÊN CỨU MƯA LỚN
   
 • - Thành lập các bản đồ liên quan đến hoạt động dông sét
 • - Xây dựng cơ sở dữ liệu về dông sét quản lý bằng hệ thông tin địa lý GIS
 • - Thu thập số liệu dông sét
 • - Tiến hành điều tra cơ bản đo đạc các thông số về dông sét
 • - Phân tích số liệu làm rõ cơ chế hoạt động dông sét trên lãnh thổ Việt Nam
 • - Đề xuất giải pháp phòng chống thiên tai do dông sét gây ra
 
 • - Nghiên cứu cơ chế hình thành, phát triển của từng cấp độ bão
 • - Dự báo quỹ đạo, cường độ và các hệ quả gây ra do bão
 • - Nghiên cứu và áp dụng ban đầu hóa xoáy ứng dụng trong dự báo nghiệp vụ 
 • - Cung cấp thông tin và đề suất giải pháp ứng phó khi có bão hình thành trên khu vực gần Việt Nam. 
 
 • - Nghiên cứu ảnh hưởng của địa hình và cưỡng bức động lực đến các đợt mưa lớn điển hình bằng mô hình số độ phân giải cao
 • - Nghiên cứu dự báo mưa lớn bằng mô hình số trị
 • - Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế xảy ra mưa lớn bằng phương pháp động lực kết hợp thống kê, synop
 • - Nghiên cứu dự báo mưa lớn khi có bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh,...